Barion Pixel
 

Kód výrobku alebo hľadaný výraz


Jar/Veľkánoc/Leto *
Hlavný Katalóg *
Jeseň/Zima/Vianoce *
Nádoby
Aranžovacie hmoty
Spotrebný materiál
Doplnky
Aranžovanie kvetov
Darovanie / balenie
Vybavenie obchodu
Dušičkový tovar
Svadba


Prelistujte si online!
DEKOR POINT, s.r.o.
Ľ. Štúra 20, 077 01
Kráľovský Chlmec
. . .
0908 543 743
Po-Pi 9.00 – 17.00 hod.
info@floratec.sk
FLORATEC – špecialista na floristické potreby!   FLORATEC – obrovský výber – kvalita za výbornú cenu!   Budete obslúľení z nášho nemeckého veľkoskladu tak, ako napr. kvetinárstva vo Švajčiarsku, Holandsku či v Taliansku!   Tešíme sa, ľe ste sa rozhodli pre nás!

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – ver. 090120181.Všeobecné ustanovenia
1.1. Zverejnené obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

predávajúcim, ktorým je

DEKOR POINT, s.r.o., ul. Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 36831301 

DIČ: 2022442301

IČ DPH: SK2022442301

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 20377/V

https://orsr.sk/vypis.asp?ID=106128&SID=4&P=0

 

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
DEKOR POINT, s.r.o., ul. Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec

tel.: 0908/543 743

e-mail: info@kreamax.sk        

www.kreamax.sk


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 Inšpektorát SOI pre Košický kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax. č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. novelou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“).

Kupujúcim môže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo iných špecifických predpisov (ďalej len „podnikateľ“). Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito podmienkami, alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, a súvisiacimi predpismi. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy, v ktorých kupujúcim nie je spotrebiteľ.

Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, alebo využíva ponúkané služby nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“).

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa dostatočným spôsobom oboznámil a súhlasí s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou. Tieto podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, www.kreamax.sk ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke spotrebiteľovi (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a že súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.

1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovarov je uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.kreamax.sk. Dostupnosť tovaru môže byť potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.6. Ceny za tovar a služby prezentované v internetovom obchode sú uvedené bez DPH aj s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a to vrátane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Ceny nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru, alebo iné voliteľné služby. Ceny zostávajú v platnosti len počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní predajcu. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.7. Znenie VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať, čím nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Akékoľvek zmeny a doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.kreamax.sk. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo Európskych spoločenstiev, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke, zasiela predávajúcemu kupujúci formou vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

2.2. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré je vykonávané automaticky. Toto oznámenie obsahuje údaje o tom, že objednávka bola doručená predávajúcemu, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Oznámenie o prijatí objednávky obsahuje informácie o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru ako aj iných služieb, ak boli objednané, údaj o predpokladanej dodacej dobe, údaje o mieste a spôsobe akým má byť tovar dodaný, údaje o cene za prepravu tovaru do dohodnutého miesta doručenia, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri, kontaktné údaje, otváraciu dobu prevádzok predávajúceho), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola jeho objednávka akceptovaná a v akom rozsahu. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej, alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom a v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných podmienkach týkajúcich sa obchodných, reklamačných, platobných, prepravných a iných podmienok a to nasledovným spôsobom :

 1. O hlavných vlastnostiach tovaru, alebo charakteristike služby na príslušnej katalógovej stránke predávajúceho.
 2. O obchodnom mene a sídle predávajúceho na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v článku 1.1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. O telefónnych číslach predávajúceho a o ďalších kontaktných údajoch ako sú adresy elektronickej pošty, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim na príslušných podstránkach elektronického obchodu predávajúceho a v článku 1.1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. O adrese predávajúceho, na ktorom môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, alebo služby, podať sťažnosť, alebo iný podnet v článku 1.1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 5. O celkovej cene tovaru, alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch, alebo ak nie je možné tieto poplatky určiť vopred akým spôsobom sa vypočítajú a o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval predávajúci na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu.
 6. O platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehotách v ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, alebo poskytnúť službu, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho, informoval v príslušných článkoch týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 7. O práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v článku 11 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 8. O poskytnutí formulára na odstúpenie od zmluvy, informoval článku 11 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho a samotný formulár poskytol aj na príslušnej podstránke elektronického obchodu.
 9. O informácií, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, nebude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu,  napriek tomu, že to určí  § 10 ods.3 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), informoval v článku 11 týchto VOP -  Dôsledky odstúpenia od zmluvy, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 10. O okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, informoval v článku 11 VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 11. O poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v článku 8 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 12. O existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom, alebo predávajúcim nad rámec ustanovení § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca, alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru, alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v článku 8 VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 13. O dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, alebo zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 14. O minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 15. O povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok, alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jej poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 16. O možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 17. O úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že potrebné úkony popísal v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 18. O tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná potom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 19. O tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk, informoval v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronické
   
   Prihlasovacie meno alebo e-mail
 
Heslo
Registrácia Zabudnuté heslo

Váš košík je prázdny!
Suma:0,00 €

Obsah košíka


209491 Sklenený svietnik, zlatý, ø 10 x 11, 5 cm
(6,43 €)
6,26 €
209467 Drevený domček, čierny, 8, 5 x 2, 5 x 12 cm
(2,26 €)
2,19 €
209554 Kovová girlanda, čierna, biela, 10 x 90 cm
(7,89 €)
7,71 €


Prelistujte si online!
 
Úvodná stránka Impressum Kontakty Pomocník Moje údaje
Hore Obsah košíka